ARAn selvitys

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta on valmistunut raportti autismikirjon henkilöiden asumisratkaisuista. Raportti on ladattavissa ARAn sivuilta täältä ».

Selvityksessä arvioitiin ARA-rahoitteisten, autismikirjon henkilöille tarkoitettujen asuntoryhmäkohteiden sijoittumista, mitoitusta, tilajakoa ja toimivuutta. Tarkastelun kohteiksi valittiin kaksi lähivuosina valmistunutta kohdetta. Selvityksessä kartoitettiin, kuinka rakennuksen lähiympäristö ja ulkotilat palvelevat asukkaiden arkea, kuinka rakennusten tilaratkaisut tukevat asukkaiden toimintakykyä ja kuinka kaluste-, varuste- ja materiaalivalinnat ovat onnistuneet. Eri käyttäjäryhmiltä saadun tiedon perusteella laadittiin arkkitehtisuunnittelun ohjeet autismikirjon henkilöille tarkoitettuja asumiskohteita varten.

Selvityksessä tärkeiksi koetuiksi asioiksi ympäristön ja ulkotilojen suhteen nousivat mm.

asukkaiden kannalta sopiva sijainti, piha-alueen turvallisuus sekä mahdollisuus tehdä piha-alueella asukkaille mielekkäitä asioita. Asuntojen osalta tärkeinä asioina pidettiin mm. rakennuksen turvallisuutta, helppoutta liittyä halutessaan muiden seuraan yhteisiin tiloihin mutta toisaalta myös mahdollisuutta halutessaan välttää sosiaalisia tilanteita, sekä helppoutta liikkua rakennuksessa.

Arkkitehtisuunnittelun tavoitteiksi selvitys nimeää

  • turvallisuuden
  • terveyden
  • ihmisarvon ja yksilöllisen vapauden
  • yksityisyyden ja yhteisöllisyyden
  • pysyvyyden
  • ympäristön aistiesteettömyyden ja
  • kestävyyden.

Samoja asioita myös meillä vammaispalvelusäätiöllä pidetään tärkeinä. Pyrimme huomioimaan edellä mainitut asiat tilojen luomien puitteiden lisäksi muutenkin toiminnassamme ja asukkaidemme arjessa.